बगुवाको खानेपानी ट्यांकी तथा पाइपलाइन मरमत

माहाभूक्म्प बाट भत्किएको बगुवाको खानेपानी ट्यांकी तथा पाइपलाइन मरमत गरन हेड्स नेपाल बाट रु १२५००० सहयोग गरने निणय भए अनुसार हामी केहि साथीहरू सोमाबार उक्त रकम सहयोग गरन को साथै आम बगुवालि हरु सँग विविध बिषयमा छलफल गरन बगुवा आउन लागेको जानकारी गराउदछौ ।